Day: 05/06/2008

国际海运危险货物隔离要求

一般隔离表
类别 1.1 1.2 1.5 1.3 1.6 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9
爆炸品1.11.21.5 * * * 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 x
爆炸品1.31.6 * * * 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 x
爆炸品1.4 * * * 2 1 1 2 2 2 2 2 2 x 4 2 2 x
易燃气体2.1 4 4 2 x x x 2 1 2 x 2 2 x 4 2 1 x
无毒不燃气体2.2 2 2 1 x x x 1 x 1 x x 1 x 2 1 x x
有毒气体2.3 2 2 1 x x x 2 x 2 x x 2 x 2 1 x x
易燃液体3 4 4 2 2 1 2 x x 2 1 2 2 x 3 2 x x
易燃固体(包括自反应和固体过敏爆炸品)4.1 4 3 2 1 x x x x 1 x 1 2 x 3 2 1 x
易自燃物质4.2 4 3 2 2 1 2 2 1 x 1 2 2 1 3 2 1 x
遇水放出易燃气体的物质4.3 4 4 2 x x x 1 x 1 x 2 2 x 2 2 1 x
氧化性物质(剂)5.1 4 4 2 2 x x 2 1 2 2 x 2 1 3 1 2 x
有机过氧化物5.2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 x 1 3 2 2 x
有毒物质6.1 2 2 x x x x x x 1 x 1 1 x 1 x x x
感染性物质6.2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 x 3 3 x
放射性物质7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 x 3 x 2 x
腐蚀品8 4 2 2 1 x x x 1 1 1 2 2 x 3 2 x x
杂类危险物质和物品9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
注: 1.-“远离”
2.-“隔离”
3.-“用一整个舱室或货舱隔离”
4.-“用一介于中间的整个舱室或货舱做纵向隔离”
x.-隔离要求(如有)应查阅危险货物一览表
*.-见本章7.2.7.2小节